SAMKO CENTRALA

Sam­ko
ul. Połczyń­ska 112A, 01 – 304 War­sza­wa

NIP: 527−211−72−91
REGON: 013288241

Biu­ro
tel. +48 22 636 69 8889
fax. +48 22 636 69 8889
mail: biuro@​samko.​pl

Ser­wis
tel. +48 22 666 40 09
e‑mail: serwis@​samko.​pl

Sklep, czę­ści i sprze­daż
tel. +48 22 666 40 1011
kom. +48 513 346 222
e‑mail: sklep@​samko.​pl

polczynska

SAMKO FILIA ROSTKI

Filia Rost­ki
Rost­ki 1A, 07 – 106 Miedz­na

Biu­ro
tel. +48 25 791 80 8081
fax. +48 25 791 80 77
e‑mail: rostki@​samko.​pl

Rege­ne­ra­cja sprzę­gieł
tel. +48 25 791 80 81

Rege­ne­ra­cja tur­bo­sprę­ża­rek
tel. +48 513 346 226
e‑mail: turbo@​samko.​pl

rostki

SAMKO FILIA MIEDZNA

Filia Miedz­na
ul. Ogro­do­wa 19A, 07 – 106 Miedz­na

Biu­ro
tel. +48 25 691 84 8788
fax. +48 25 691 84 89
e‑mail: miedzna@​samko.​pl

Ser­wis
tel. +48 509 048 003

Czę­ści
tel. +48 507 084 205
e‑mail: magazyn.​miedzna@​samko.​pl

miedzna

Poli­ty­ka Bez­pie­czeń­stwa

Imię i nazwi­sko

Adres ema­il

Tele­fon

Treść wia­do­mo­ści

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych na cele wyko­ny­wa­nia zle­co­nych usług, jak i dla celów kon­tak­to­wa­nia się z Gru­pą Kapi­ta­ło­wą SAMKO oraz dla celów mar­ke­tin­go­wych. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne i nie­zbęd­ne do wyko­na­nia usłu­gi. Zosta­łem poin­for­mo­wa­ny, że przy­słu­gu­je mi pra­wo dostę­pu do moich danych, moż­li­wo­ści ich popra­wia­nia, żąda­nia zaprze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia, co jest zgod­ne z Poli­ty­ką Bez­pie­czeń­stwa Gru­py SAMKO dostęp­ną w biu­rze Admi­ni­stra­to­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://​www​.sam​ko​.pl/​p​o​l​i​t​y​k​a​-​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​t​wa/. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest SAMKO P.U.H. Miro­sław Bar­ba­chow­ski.