SAMKO CENTRALA

Sam­ko
ul. Połczyń­ska 112A, 01 – 304 War­sza­wa

NIP: 527−211−72−91
REGON: 013288241

Biu­ro
tel. +48 22 636 69 8889
fax. +48 22 636 69 8889
mail: biuro@​samko.​pl

Ser­wis
tel. +48 22 666 40 09
e-mail: serwis@​samko.​pl

Sklep, czę­ści i sprze­daż
tel. +48 22 666 40 1011
kom. +48 513 346 222
e-mail: sklep@​samko.​pl

polczynska

SAMKO FILIA ROSTKI

Filia Rost­ki
Rost­ki 1A, 07 – 106 Miedz­na

Biu­ro
tel. +48 25 791 80 8081
fax. +48 25 791 80 77
e-mail: rostki@​samko.​pl

Rege­ne­ra­cja sprzę­gieł
tel. +48 25 791 80 81

Rege­ne­ra­cja tur­bo­sprę­ża­rek
tel. +48 513 346 226
e-mail: turbo@​samko.​pl

rostki

SAMKO FILIA MIEDZNA

Filia Miedz­na
ul. Ogro­do­wa 19A, 07 – 106 Miedz­na

Biu­ro
tel. +48 25 691 84 8788
fax. +48 25 691 84 89
e-mail: miedzna@​samko.​pl

Ser­wis
tel. +48 509 048 003

Czę­ści
tel. +48 507 084 205
e-mail: magazyn.​miedzna@​samko.​pl

miedzna

Imię i nazwi­sko

Adres ema­il

Tele­fon

Treść wia­do­mo­ści

Wyra­żam zgo­dę na prze­sy­ła­nie przez pod­mio­ty nale­żą­ce do Sam­ko Deve­lop­ment Sp. z o.o. oraz Sam­ko-Inwe­sty­cje Sp. z o.o. infor­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną, zgod­nie z usta­wą z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.