pointer1

SERWIS AUTOMATYCZNYCH
SKRZYŃ BIEGÓW

pointer1

BEZPŁATNY TEST
POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

pointer1

WYMIANA OLEJU

pointer1

NAPRAWA ELEKTRONICZNYCH
STEROWNIKÓW AUTOMATYCZNYCH
SKRZYŃ BIEGÓW

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYNI BIEGÓW

Napra­wa auto­ma­tycz­nej skrzy­ni bie­gów pole­ga na wymia­nie ele­men­tów eks­plo­ata­cyj­nych tj. tarcz cier­nych, tarcz sta­lo­wych i zesta­wu uszczel­nień wraz z fil­trem ole­ju oraz ele­men­tów uszko­dzo­nych mecha­nicz­nie tj. ukła­dy pla­ne­tar­ne, kosze sprzę­gło­we, mecha­ni­zmy róż­ni­co­we i hamul­ce jed­no­kie­run­ko­we.

Czę­sto wymia­ny wyma­ga rów­nież ste­row­nik hydrau­licz­ny z elek­tro­za­wo­ra­mi i kom­pu­ter ste­ru­ją­cy pra­cą skrzy­ni. Płu­ka­ny jest układ chło­dze­nia skrzy­ni, w nie­któ­rych autach mon­tu­je się dodat­ko­wa chłod­ni­ce ole­ju.

ikona1
4C2T0026

BEZPŁATNA GWARANCJA NA 6 MIESIĘCY